Ik handel volgens de richtlijnen zoals die opgesteld zijn in de beroepscode van de NVPA . Tijdens het intake gesprek (1e gesprek) wordt de hulpvraag, doelen, wensen, werkafspraken en werkwijze besproken. Dit behandelplan wordt de leidraad voor de behandeling en wordt opgenomen in uw dossier. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt in het eerste en tweede gesprek aan de hand van vragen uw situatie en persoonlijke geschiedenis in kaart gebracht. Er wordt een behandelovereenkomst ingevuld en ondertekend. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin we stil staan bij de ontwikkelingen in de therapie. De sessies duren 60, 75 of 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats zodat een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van arts of specialist bij mij terecht. Wanneer aanvullende informatie nodig is, zal ik contact opnemen met uw huisarts, ARBO arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. In de behandel-overeenkomst die u hebt ondertekent geeft u al dan niet toestemming voor deze overdracht. Wanneer een andersoortige behandeling gewenst is zal ik u doorverwijzen naar een andere zorgverlener of zorginstelling.

Wanneer ik ziek ben heb ik geen vervanging en wordt de afspraak verplaatst naar een andere datum.  Bij langdurige ziekte  zal ik in overleg met u vervanging regelen of wordt de behandeling stopgezet.

Aansprakelijkheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven , gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. u bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dat geldt ook voor eventuele veranderingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens. etc.

Ik ben niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden hebt door bezoeken aan de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van materialen tijdens of na een bezoek aan de praktijk. Ik heb een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt mij tegen financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens  het werken in de praktijk.  Wanneer ik aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. Ik ben ook in het bezit van een rechtsbijstandverzekering die dekkend is voor de WKKGZ.

Zaken als recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de Koepel (RBCZ) en Beroepsvereniging (NVPA).

Meldcode huiselijk geweld     

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en /of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.

Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Betalingsvoorwaarden

Individuele sessie.

Kosten:

Particulieren: € 90,- per uur, € 110,-  75 minuten, € 130,-  90 minuten.

Instellingen/bedrijven: €110,- per uur , €130,- 75 minuten, € 150,- 90 minuten

Factuur wordt toegestuurd per mailBetaling: per bank of contant. Annulering: annulering bij voorkeur telefonisch doorgeven. Afspraken afgezegd binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht. Voor afzeggingen binnen 48 uur wordt de helft gerekend. Bij niet tijdige annulering kunnen de kosten niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Cursussen

Aanmelding: kan telefonisch of per mail. Betaling: Je bevestigt je opgave door het cursusgeld over te maken naar NL04 TRIO 01980401 13 o.v.v. welke cursus je volgt. Volgorde van binnenkomst is bepalend voor plaatsing. In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. Annulering: Annulering bij voorkeur telefonisch doorgeven. Kosteloos annuleren is mogelijk tot een maand voor aanvang van een cursus.  Daarna geldt: tot drie weken voor aanvang teruggave van 75% van het bedrag, tot twee weken 50%. je kunt natuurlijk altijd in overleg zelf vervanging regelen. Wanneer je een cursus tussentijds stopt ben je het gehele cursusgeld verschuldigd.