De Muzen, werkplaats voor stem/zang en psychosynthese

Mariejan van Oort
Ravelijn 5, 3823 AD Amersfoort
Tel.: 033 – 433 09 17, ma t/m vrij
mariejanvanoort@gmail.com

NL04 TRIO 01980401 13

K.v.K.: 32148569

Lid van beroepsvereniging NVPA

Aangesloten bij RBCZ


Coronamaatregelen  in mijn praktijk

Voor de sessie

Cliënten.U blijft alsnog thuis indien uzelf of een van uw huisgenoten symptomen hebben van Corona (verkoudheid of griepverschijnselen:  veel neussnuiten, hoesten, niesen, buikklachten, koorts). Om te voorkomen dat u  uit financiële overweging toch wilt komen, ga ik soepel om met mijn annulering-beleid. Er worden geen kosten in rekening gebracht als een u last-minute afzegt. Dit om te voorkomen dat  geld de reden is om bij twijfel toch te komen.

Behandelaar. Ik ontvang geen cliënten als ikzelf of mijn partner symptomen heeft van Corona. In geval van nood zal ik u doorverwijzen naar een collega, of  de afspraak naar een latere datum verzetten. Ik zal dan mijn werkzaamheden staken tot 14 dagen na de laatste dag van de symptomen.

Praktijkruimte. De opstelling in de praktijkruimte is zo  dat we de 1,5 meter afstand kunnen bewaken. Ook hier is een afvalbak die open is of met de voet bediend kan worden. Tussen de behandelingen door zorg ik dat er voldoende tijd is om alle  ruimtes waar de cliënt is geweest  schoon te maken en te luchten.

Toilet. Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. Maar als het wel nodig is maak ik het toilet schoon na afloop van de sessie. Ik zorg voor zeep en papieren handdoekjes en een afvalbak die open is of met de voet bediend kan worden.

Handenwassen. Zowel de cliënt als ikzelf hebben hun handen gewassen voor aanvang van de sessie. Bij gebruik van alcoholhoudende middelen: gebruik minimaal 3 ml, wrijf de handen tenminste 30 sec op bovenstaande manier, laat de handen goed opdrogen en raak daarbij niets aan. Smeer de handen regelmatig in met vocht inbrengende crème. In droge handen kunnen microscheurtjes ontstaan waar het virus zich in kan verstoppen.  Houdt nagels kort zodat het virus zich daar ook niet kan verstoppen.

Tijdens de sessie

Contact. Ik volg de aanbevelingen van het RIVM op. We groeten elkaar zonder aanraken (geen handen-geven). We houden 1,5 meter afstand. Niezen of hoesten doen we in een papieren zakdoekje, dat meteen wordt weggegooid in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan niezen of hoesten in je elleboog. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectie-gel.

Na afloop

Tussen de afspraken. Tussen de behandelingen door reinig ik de contactpunten (deurknoppen, armleuningen en tafeloppervlakte, deurbel). Ik werk  zoveel mogelijk met wegwerp schoonmaakmaterialen. Ik was mijn handen zorgvuldig  voor/na elke cliënt, na hoesten, na toiletbezoek. Maak het gebruikte toilet goed schoon na elke cliënt (zie bijlage 4). Omdat ik werk met stem, plan ik niet meer dan twee mensen op een dag, zodat ik ruim tijd heb om de ruimte, tussen de sessies, weer te luchten. De groepen die ik geef (niet groter dan 6) geef ik buiten of in een grotere ruimte in huis, waar de 1,5 meter afstand toegepast kan worden en waar ik continue kan luchten.

Eind van de dag. Einde van de dag maak ik alles grondig schoon, met extra aandacht voor contactpunten  (deurknoppen, armleuningen, tafeloppervlakte, deurbel, toilet). En ook hier weer een uitgebreid luchten van de ruimte.


Betalingsvoorwaarden

Individuele sessie.

Kosten:

Particulieren: € 90,- per uur, € 110,-  75 minuten, € 130,-  90 minuten.

Instellingen/bedrijven: €110,- per uur , €130,- 75 minuten, € 150,- 90 minuten

Factuur wordt toegestuurd per mailBetaling: per bank of contant. Annulering: annulering bij voorkeur telefonisch doorgeven. Afspraken afgezegd binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht. Voor afzeggingen binnen 48 uur wordt de helft gerekend. Bij niet tijdige annulering kunnen de kosten niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

Cursussen

Aanmelding: kan telefonisch of per mail. Betaling: Je bevestigt je opgave door het cursusgeld over te maken naar NL04 TRIO 01980401 13 o.v.v. welke cursus je volgt. Volgorde van binnenkomst is bepalend voor plaatsing. In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. Annulering: Annulering bij voorkeur telefonisch doorgeven. Kosteloos annuleren is mogelijk tot een maand voor aanvang van een cursus.  Daarna geldt: tot drie weken voor aanvang teruggave van 75% van het bedrag, tot twee weken 50%. je kunt natuurlijk altijd in overleg zelf vervanging regelen. Wanneer je een cursus tussentijds stopt ben je het gehele cursusgeld verschuldigd.

Algemene voorwaarden

Ik handel volgens de richtlijnen zoals die opgesteld zijn in de beroepscode van de NVPA . Tijdens het intake gesprek (1e gesprek) wordt de hulpvraag, doelen, wensen, werkafspraken en werkwijze besproken. Dit behandelplan wordt de leidraad voor de behandeling en wordt opgenomen in uw dossier. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt in het eerste en tweede gesprek aan de hand van vragen uw situatie en persoonlijke geschiedenis in kaart gebracht. Er wordt een behandelovereenkomst ingevuld en ondertekend. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin we stil staan bij de ontwikkelingen in de therapie. De sessies duren 60, 75 of 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats zodat een doorgaand proces kan ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van arts of specialist bij mij terecht. Wanneer aanvullende informatie nodig is, zal ik contact opnemen met uw huisarts, ARBO arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. In de behandel-overeenkomst die u hebt ondertekent geeft u al dan niet toestemming voor deze overdracht. Wanneer een andersoortige behandeling gewenst is zal ik u doorverwijzen naar een andere zorgverlener of zorginstelling.

Wanneer ik ziek ben heb ik geen vervanging en wordt de afspraak verplaatst naar een andere datum.  Bij langdurige ziekte  zal ik in overleg met u vervanging regelen of wordt de behandeling stopgezet.

Aansprakelijkheid 

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven , gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. u bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dat geldt ook voor eventuele veranderingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens. etc.

Ik ben niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden hebt door bezoeken aan de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadigingen van materialen tijdens of na een bezoek aan de praktijk. Ik heb een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt mij tegen financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt is tijdens  het werken in de praktijk.  Wanneer ik aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. Ik ben ook in het bezit van een rechtsbijstandverzekering die dekkend is voor de WKKGZ.

Zaken als recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de Koepel (RBCZ) en Beroepsvereniging (NVPA).

Meldcode huiselijk geweld     

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over ouders en /of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder.

Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.